เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
|
|
|
|


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย”

ธนาคารมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้ กิจกรรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย” ได้รับความสนใจ
มีผู้สมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงขอเพิ่มจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ๑๓๐ ท่าน/วัน

ดูระเบียบการและแผนที่


วันที่เข้าอบรม วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา (คณะ/สาขา) ชื่อผู้เข้าอบรม
1มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว)น.ส.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์
2มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว)น.ส.สุภาภร นพพิชญังกูร
3มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สำนักบริการวิชาการ)นายเกรียงศักดิ์ เชื้ออินทร์
4มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน)น.ส.นภัสกร เกิดแก่น
5วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (เทคนิคเภสัชกรรม)นายปฐม จูจันทร์
6โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์นายอนุวัฒน์ หลักหนองบุ
7โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารนายฆนรุจ สุทธิแพทย์
8โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารนางสุนีรัตน์ สุทธิแพทย์
9โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกนางดวงใจ พรหมมา
10โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยาน.ส.กันตพัฒน์ จำรูญพันธ์
11โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยานางปวีณ์สุดา หลิวเจริญ
12โรงเรียนชุมชนกู่จานนางสุภาภัทร์ หงศาลา
13โรงเรียนดงเจริญพิทยาคมนายภาณุพงษ์ เทพสวรรค์
14โรงเรียนดาราวิทยาลัยนายประดิษฐ์ ญานะ
15โรงเรียนดาราวิทยาลัยนางอัญพัชญ์ สัมมาเกษมพัฒน์
16โรงเรียนตันติวัตรนางเสาวนีย์ กลับศรีอ่อน
17โรงเรียนตันติวัตรน.ส.นุชิดา ชูวงค์
18วิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนางเยาวลักษณ์ รัตนศรี
19วิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจนางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม
20วิทยาลัยตั้งตรงจิตรพณิชยการนางศิริรัตน์ บุญยเกตุ
21โรงเรียนถนอมพิศวิทยานางวิยดา มั่นคง
22โรงเรียนถนอมพิศวิทยานางจินตนา ศรีกนก
23โรงเรียนถาวรานุกูลน.ส.นุสรา กล้วยจำนงค์
24โรงเรียนถาวรานุกูลน.ส.ชัญญาภัค บุญมี
25โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม(รัตนปัญโญ)น.ส.อัมลิตา แซ่โง้ว
26โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม(รัตนปัญโญ)น.ส.พรวิภา ปานแก้ว
27โรงเรียนธัญญาวดีศึกษานางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ
28โรงเรียนธัญญาวดีศึกษานายศิริพงศ์ วงศ์สุริยามาศ
29โรงเรียนนวลวรรณศึกษานางมยุรี พลอยกลุ่ม
30โรงเรียนนวลวรรณศึกษาน.ส.ดวงกมล เหมือนเขียว
31วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (พยาบาลศาสตร์)นางจิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์
32โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมน.ส.วราภรณ์ เคลือน้ำคำ
33โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมน.ส.ดวงเนตร ไทยประกอบ
34โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยนางกัญณภัทร ชัยกานต์กุล
35โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยนางพิมพ์ใจ แสนใจยา
36โรงเรียนบ้านกะดาดน.ส.นภาลัย ทรงฉลาด
37โรงเรียนบ้านบางรูปนางอนุษา ศิลปวิศาล
38โรงเรียนบ้านบางเหรียงนายสมเกียรติ ศิลปวิศาล
39โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"นายสุทธิรัตน์ ประชุม
40โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"น.ส.กนกวรรณ จันทร์เสน
41โรงเรียนบ้านเนินนิมิตนางนิตยา วิทยผดุง
42โรงเรียนบ้านโป่งน้อยนางอาธัญญา จันตะคุต
43โรงเรียนบ้านโป่งน้อยน.ส.สุนันทา ปิ่นแก้ว
44โรงเรียนมัญจาศึกษาน.ส.ณพัสสอร ชื่นชม
45โรงเรียนมัญจาศึกษานางนิรัชรา เขียวทอง
46โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีนางขนิษฐา กันฟัก
47โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่น.ส.ลลิตา วงค์กัญญา
48โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่นายสุทัศน์ ศรีแสง
49โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงนายอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์
50โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงน.ส.สุปราณี สนองค์
51โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนนายนิรัตฐณันทร์ กันยาเลิศ
52โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนน.ส.พรพรรณ ศรีอุบล
53มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (คณะพยาบาลศาสตร์)นางสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
54โรงเรียนราชินีบูรณะน.ส.สุภาวดี บุณยะมาน
55โรงเรียนราชินีบูรณะน.ส.ศุกร์นิมิต อินทร์แก้ว
56โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่นางศศิพิมพ์ คุณยศยิ่ง
57โรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนางจาตุพร อยู่ศิริ
58โรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครน.ส.เปรมมิกา ผลประทุม
59โรงเรียนวัดทรงธรรมนางสุมิตรา จิตต์ศรัทธา
60โรงเรียนวัดบางประทุนนอกน.ส.มธุรส เปลี่ยนโพธิ์
61โรงเรียนวัดบึงบัวน.ส.โสรญา สดภิบาล
62โรงเรียนวัดบึงบัวน.ส.ชูศรี แย้มศรี
63โรงเรียนวัดรางบัวนายหิรัญ เจริญแล้ว
64โรงเรียนวัดรางบัวน.ส.อาฬสา วิเศษ
65โรงเรียนวัดราชาธิวาสน.ส.อมรรัตน์ ช่างคิด
66โรงเรียนวัดราชาธิวาสน.ส.สุนารี ตรีวิเชียร
67โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)น.ส.เพชรดา มิตร์ตะคุ
68โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)น.ส.กรกช จองศักดิ์
69โรงเรียนวัดศาลาแดงน.ส.สุภาวดี พึ่งฉิ่ง
70โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงนางศรัญญา บานแย้ม
71โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงน.ส.ชัชชาดา อยู่เอี่ยม
72โรงเรียนศรียานุสรณ์นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล
73โรงเรียนศรียานุสรณ์น.ส.ปิยะชนก นามทอน
74โรงเรียนสตรีนนทบุรีนางกนกวรรณ ชนะถาวร
75โรงเรียนสตรีสิริเกศนางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน
76โรงเรียนสตรีสิริเกศนางปัทมา ชลเทพ
77โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังน.ส.ทิพย์สุดา ชูบุญส่ง
78โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังนางอรรถยา ชูเอน
79โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนายสุทธิพงษ์ คงสว่าง
80โรงเรียนสว่างแดนดินน.ส.พักตร์วิภา กุลชาติ
81โรงเรียนสว่างแดนดินนางวิไลวรรณ รักษาแสง
82โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"น.ส.กนกพร คล้ายดวง
83โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"นางอัญชนา ทองมาก
84โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)ว่าที่ร้อยตรีภัทร์ณรัฐ โสภาพันธุ์เจริญ
85โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)น.ส.ณัฐศิกา มูลวิเศษ
86โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน.ส.วรรณา หกประเสริฐ
87โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน.ส.ศิริพรรณ คล้ายคลึง
88โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)นางเบญจพร สุทธิตังกวิเชียร
89โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)น.ส.นันท์นลิน สีแก่นวงค์
90โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมัธยมนายชยกร ชุ่มมงคล
91โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมัธยมน.ส.สุฑามาศ แก้วบางพูด
92โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์
93โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่น.ส.ปัทมา ประเสริฐศักดิ์
94โรงเรียนสิรินธรน.ส.เสาวลักษณ์ สุปิงคลัด
95โรงเรียนสิรินธรน.ส.สวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์
96โรงเรียนสุขเจริญผลนางสุภิดา แสงนุ่มพงษ์
97โรงเรียนสุพิชญานางประไพรภรณ์ กองแก้ว
98โรงเรียนสุพิชญาน.ส.กัญจนา คิดประเสริฐ
99โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานางปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์
100โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานางสมศรี สุขแก้ว
101โรงเรียนอนุบาลสุธีธรนายเกรียงศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
102โรงเรียนอนุบาลสุพิชญาน.ส.วาสนา เจริญชัย
103โรงเรียนอนุบาลสุพิชญาน.ส.กานต์พิชชา กังวาฬ
104โรงเรียนอนุบาลอภิสราน.ส.สุราลัย สีนวล
105โรงเรียนอนุบาลอภิสราน.ส.ญาสิริ ขอนทอง
106โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมนายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง
107โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์น.ส.พรทิพย์ ครุฑศิริ
108โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์นางศิริพรรณ ทัศนิยม
109โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7น.ส.สุนิษา สุรินทร์แก้ว
110โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์น.ส.กัญญาวีร์ เปี้ยนสีทอง
111โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์น.ส.ผกาใจ วิชุลดาวุธ
112โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการน.ส.สรัญยา บุญมาก
113โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการน.ส.ภัทชรีพร ทองไชย
114วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม (สาขาการโรงแรม)น.ส.ปติญากร ไชยอยู่
115วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม (สาขาการโรงแรม)น.ส.รัชฎาภรณ์ เทียงเป
116มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ )นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา
117วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (พณิชยกรรม)นางชญาภา บุญช่วย
118วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (พณิชยกรรม)นางเฉลิมศรี วรรณสุวรรณ
119วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)น.ส.กฤษฎา ทองกำเหนิด
120วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)น.ส.ณัฐฐินันท์ นวลปิด
121โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาน.ส.ทิพวัลย์ แสวงสุข
122โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาน.ส.เพ็ญนภา ขจรเดชกุล
123โรงเรียนเผดิมศึกษานางสุมาลี ทองสิมา
124มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สาธารณะสุขศาสตร์)นางสมศรี ดาวฉาย
125มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (พยาบาลศาสตร์)นางอัมพร สัจจวีรวรรณ
126มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (พยาบาลศาสตร์)นางลาวัณย์ ผลสมภพ
127โรงเรียนแย้มวิทยการนางลัดดา น้อยประสิทธิ์
128โรงเรียนแย้มวิทยการนายฐิติวัฒน์ มนฉันทะ
129โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆนายชัยวัฒน์ ถุงเสน
130โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆนางเสาวนีย์ โภคา


วันที่เข้าอบรม วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่ ชื่อสถาบันการศึกษา (คณะ/สาขา) ชื่อผู้เข้าอบรม
1โรงเรียนกงลี้จงซันน.ส.อรทัย อาจทวีกุล
2โรงเรียนกงลี้จงซันนางณิชกานต์ จิตร์อรุณ
3โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีน.ส.สำเนียง อรุณรุ่ง
4โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีน.ส.อรุณี อรเอี่ยม
5โรงเรียนจันทรวิทยาน.ส.นฤมล คงกำเหนิด
6โรงเรียนจันทรวิทยาน.ส.นิตยา เศรษฐรุจิ
7โรงเรียนดรุณาราชบุรีนางสุกัญญา ฉิมมะ
8โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)นางอมรรัตน์ มีชำนาญ
9โรงเรียนทวีธาภิเศกน.ส.ปุณณวรรณ นุ่มประสงค์
10โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาน.ส.ปาริชาติ สืบบุก
11โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาน.ส.กนกวรรณ สันตติยานันท์
12โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมนางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์
13โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมน.ส.ยุพาวดี ศรีพรหม
14โรงเรียนบูรณะศึกษานางทัศพร ฉิมวัย
15โรงเรียนบูรณะศึกษาน.ส.สุวธิดา ม่วงใจรัก
16โรงเรียนบ้านปงสนุกนางชุลีพร กอบกำ
17โรงเรียนบ้านปงสนุกนางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
18โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีนางจิตราวรรณ บุตรแสง
19โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มนางวัฒนา ศิริกำเนิด
20โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาดว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ค่ามาก
21โรงเรียนบ้านโพนเพ็กนายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์
22โรงเรียนปทุมคงคานายชลันธร ปานอ่ำ
23โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)นางพูลศรี สอนศรี
24โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)นางวงศ์มณี พิมพ์พล
25โรงเรียนประทุมอนุสรณ์น.ส.ธัญญารัตน์ การบุญ
26โรงเรียนประทุมอนุสรณ์น.ส.จิตราภรณ์ แสงบุญ
27โรงเรียนปรียาโชติน.ส.กมลวรรณ เหล่าแหล่
28โรงเรียนปรียาโชตินางนารี อินทร์จันทร์
29โรงเรียนปัญญาวรคุณนางเฉลิมศรี พลายพงษา
30โรงเรียนปัญญาวรคุณนางรุวจี บุญมาศ
31โรงเรียนปากพนังนายเจริญ บุษบงกรด
32โรงเรียนปากพนังน.ส.สาวิตรี ขาวมัน
33โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์นางนวลจันทร์ จรจรัญ
34โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์น.ส.กนกนฤมล ขอญาติกลาง
35โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์น.ส.พิชญาภา รตะพันธุ์
36โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์นายธีระ แก้วกันเนตร
37โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารนายวัลลภ ปุยสุวรรณ์
38โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารน.ส.วรรณิภา ดีแก่นทราย
39วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (-)นางฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน
40วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (-)น.ส.อัญชลี เกษสาคร
41โรงเรียนพัทลุงนางอาภรณ์ เศรษฐช่วย
42โรงเรียนพัทลุงนางกาญจนี บัวแก้ว
43โรงเรียนพินิจวิทยา จ.ลำปางน.ส.เสาวลักษณ์ ปาระมี
44โรงเรียนพินิจวิทยา จ.ลำปางน.ส.กัญญาภัค แม่นยำ
45โรงเรียนพิมลวิทย์นางฐิติกาญจน์ วีระวงศ์
46โรงเรียนพิมลวิทย์น.ส.กนกพรรณ พุดอินทร์
47โรงเรียนมักกะสันพิทยาน.ส.ชลนิศา พลยะเรศ
48โรงเรียนมักกะสันพิทยาน.ส.พัชรี กล้าหาญ
49โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงน.ส.เพ็ชรา ปริยชาตมงคล
50โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางนายวรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
51โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางนายประพันธ์ ขจัดภัย
52โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามนายมหิทธิ เบ้าพิมพา
53โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์น.ส.พัชรีย์ พิชัยยุทธ์
54มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม)นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์
55มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)น.ส.สุวลัย อินทรรัตน์
56มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)น.ส.อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
57มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาษาไทย)น.ส.หทัยวรรณ มณีวงษ์
58มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาษาไทย)น.ส.จามจุรี นิศยันต์
59มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาลัยนานาชาติ)นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
60มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาลัยนานาชาติ)นายปวีณ ชาคริยานุโยค
61โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยน.ส.สุภาพร เสียมสกุล
62โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยน.ส.ปัทมาพร ใจนันตา
63โรงเรียนลาซาลน.ส.ลัดดา หอมสมบัติ
64โรงเรียนลาซาลน.ส.นัตติญา คำวาส
65โรงเรียนลำปางกัลยาณีนางลลิตา ประชุมฉลาด
66โรงเรียนลำปางกัลยาณีนางรักชนก ศรีชมภู
67โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตน.ส.วทันยา ใจนันตา
68โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตน.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
69โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลานางละออง สุขศรี
70โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนางวไลลักษณ์ ทองพลาย
71โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนางอรุณี สุขสร้อย
72โรงเรียนวัดดอกไม้นายไพรบูรณ์ จารีต
73โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวนางศรีพรรณ์ เกษรศรี
74โรงเรียนวัดราชโอรสนายไพรวรรณ์ ดาลัย
75โรงเรียนวัดราชโอรสน.ส.สุรีรัตน์ พงศ์พิลาส
76โรงเรียนวัดอุดมรังสีน.ส.เสาวลักษณ์ ไตรพัฒน์
77โรงเรียนวัดอุดมรังสีนายประภาส สุพรรณดี
78โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลนางสายชล เศรษฐศิรินทร์
79โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลน.ส.ดรุณี ชัยเขิน
80โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมนางสุรีพร สวัสดิ์วงษ์
81โรงเรียนศุภวรรณนางบุญมา ระงับทุกข์
82โรงเรียนศุภวรรณน.ส.พัฒน์พิสุทธิ์ ไข่ทา
83โรงเรียนสงวนหญิงน.ส.นิตยา ช่วงชิต
84โรงเรียนสงวนหญิงน.ส.สมฤดี แจ้งข่าว
85โรงเรียนสตรีสมุทรปราการน.ส.กัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี
86โรงเรียนสตรีสมุทรปราการน.ส.อัจฉรา เตชนันท์
87โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครน.ส.อารีย์ แดงปลาด
88โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครน.ส.สมรัก ธรรมรังกา
89โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ ปัดมะลิด
90โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยนายนาวี ศรสำเร็จ
91โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยน.ส.ทัศน์ทอง เข็มกลัด
92โรงเรียนสารคามพิทยาคมนางศุภนุช คงถวิลวงศ์
93โรงเรียนสารคามพิทยาคมนางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ
94วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง (การบัญชี)นางเบญจมาศ ศิริรัตน์
95โรงเรียนหนองขามวิทยาคารนางสุภาพ ชนะบัว
96โรงเรียนหนองขามวิทยาคารนางกฤษฎี โถชารี
97โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมน.ส.วิภาพร เบี้ยมุกดา
98โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมน.ส.วันทนา สังพยัคฆ์
99โรงเรียนอนุบาลพัทลุงนางสุรพา อ่อนศรีแก้ว
100โรงเรียนอนุบาลวิภาวีน.ส.ภาวิณี สุวรรณวงศ์
101โรงเรียนอนุบาลวิภาวีนายชิษณุ กลิ่นจันทร์
102โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยนางเตือนใจ ประเสริฐศรี
103โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยนายทศพล อินน้ำคบ
104มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)น.ส.ศศิธร ทัศนัยนา
105มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)ดร.จารุวรรณ พวงมาลี
106โรงเรียนอำนวยวิทย์นางดวงใจ ศิลปกุล
107โรงเรียนอำนวยวิทย์นางปานใจ ชาญพิทยา
108โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลนางวารุณี ถาวรรัตน์
109โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลนายพลากร เสลจุล
110โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลนางวิจิตรา พันพา
111โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลน.ส.จิราภา คงชัยยา
112โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางธิกานดา ศรีสาคร
113โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือน.ส.พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว
114มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)นายสิงหา จุงศิริ
115มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)นางราตรี เขียวรอด
116มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา (ศิลปศาสตร์)ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์
117มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา (ศิลปศาสตร์)ผศ.วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว
118วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (พณิชยกรรม)น.ส.สุธารัตน์ เหรา
119โรงเรียนเทพลีลาน.ส.ฉัตรกมล นวลศรี
120โรงเรียนเทพลีลานายไพศาล หมึกประเสริฐ
121โรงเรียนเทพศิรินทร์น.ส.พาณี เพชรอินทร์
122โรงเรียนเทพศิรินทร์นายเวทชัย สุภาพ
123โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์น.ส.สุภาพ ศิริ
124โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์น.ส.อรอนงค์ นุเสน
125โรงเรียนแสงอรุณนางสุนีย์ เกศโกศล
126โรงเรียนแสงอรุณนางอโณทัย ภู่นันทพงษ์
127โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนางสุรีรัตน์ สุขี
128โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนางสุวรรณา สุนทรภักดี
129โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีน.ส.ราตรี ศรีวรกุล
130โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีน.ส.กรรณิการ์ บุญประเสริฐแนะนำโรงแรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ

© ๒๕๕๖ สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)