เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
|
|
|
|

กิจกรรม "การแข่งขันอ่านฟังเสียง"
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา
ของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถ
อ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
     

นักเรียน / นักศึกษา ทั้งชาย และ หญิง

ดูรายละเอียด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคใต้ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคเหนือ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้บกพร่องทางการมองเห็น
สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคใต้ วันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคเหนือ วันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๙ กันยายน - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศของนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
(ทั่วประเทศ)
วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศ
รายชื่อตัวแทนภาค
เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

ดูรายละเอียด

รอบคัดเลือก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

> ภาพบรรยากาศรอบคัดเลือก การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่

> ภาพบรรยากาศรอบคัดเลือก การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่

> ภาพบรรยากาศรอบคัดเลือก การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศประถมปลาย การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศประถมต้น การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศอุดมศึกษา การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศมัธยมต้น การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศมัธยมปลาย การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

กิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย"
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของ
วัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ของชาติ
     

นักเรียน / นักศึกษา ทั้งชาย และ หญิง

ดูรายละเอียด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคใต้ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคเหนือ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคใต้ วันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคเหนือ วันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
วันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๑ กันยายน - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
(ทั่วประเทศ)
วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศ
รายชื่อตัวแทนภาค
เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

ดูรายละเอียด

รอบคัดเลือก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

> เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ โครงการธนชาตริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘

> ภาพรวมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒

> ภาพบรรยากาศรอบคัดเลือก การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น

> ภาพบรรยากาศรอบคัดเลือก การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่

> ภาพบรรยากาศรอบคัดเลือก การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศอุดมศึกษา การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศมัธยมปลาย การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศประถมปลาย การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศมัธยมต้น การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศประถมต้น การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗
© ๒๕๕๖ สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)